قابل توجه کلیه واحدهای بدون پروانه کسب


اطلاعیه ها-قابل توجه کلیه واحدهای بدون پروانه کسب
قابل توجه کلیه واحدهای بدون پروانه کسب

بر اساس مصوبه شماره 48057 مورخ 10/2/1391 هیئت محترم دولت و در راستای اجراء بند ب ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه واحدهای فاقد پروانه کسب موظفند تا پایان مرداد ماه 1392 به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب موقت یا دائم اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه واحدهای فاقد پروانه کسب در مهلت مقرر به مراجع صدور پروانه کسب و یا تشکیل پرونده مطابق ماده 8 مصوبه یاد شده با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

ماده8- دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50% )، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه داری واریز نمایند.

 

دریافت فایل ضمیمه اول