اشخاص حقوقی


مرحله اول

تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب توسط مدیرعامل شرکت و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای پروانه کسب
بررسی تقاضا از سوی اتحادیه
بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
طرح درخواست پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی پروانه کسب
پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی پروانه کسب

مرحله دوم

ارائه فتوکپی و اصل مدارک بمنظور تطبیق کپی با اصل شامل :
تمام صفحات شناسنامه
کارت ملی
گواهی پایان خدمت یا معافیت یا اشتغال به تحصیل یا گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در دوره مدت اعتبار آن ( باستثنای متقاضیان ذکور متولد 1336 به قبل )
مدرک تحصیلی یا گواهی پایان تحصیلات ( باستثنای متقاضیان بالای 50 سال ) « در صورت عدم ارائه مدارک مرتبط با کامپیوتر تست فنی بعمل می آید »
سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه ( به نام شرکت و مدیرعامل )
پایان کار یا پروانه ساختمانی ( تجاری یا اداری یا کارگاهی محل صنفی مورد درخواست )
18 قطعه عکس 4*3 و 1 قطعه عکس 3*2
اساسنامه شرکت
آگهی تأسیس شرکت
آگهی روزنامه شرکت

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر کشف هر گونه فساد در مورد قراردادهای عادی
ارائه رضایتنامه محضری شرکاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل شرکت
ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان فارس
اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر
اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر سوء پیشینه کیفری
اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب
اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف
اخذ و ارائه جوابیه شهرداری
اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

مرحله چهارم

طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

صدور پروانه کسب و الصاق کد شناسه ده رقمی ( ملت کارت ) روی آن

بالای صفحه