تمدید پروانه کسب


مرحله اول

تکمیل فرم تقاضای تمدید پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای تمدید پروانه کسب
بررسی تقاضا از سوی اتحادیه
بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
طرح درخواست تمدید پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی پروانه کسب
پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی تمدید پروانه کسب

مرحله دوم

ارائه مدارک
اصل پروانه کسب قبلی
اصل دفترچه عضویت قبلی
8 قطعه عکس 4*3


مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
اخذ و ارائه جوابیه شهرداری
اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی
اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف ( در صورت گذراندن دوره مذکور در مرحله صدور پروانه کسب نیازی به اخذ مجدد استعلام نمی باشد )
ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان فارس
ارائه فیش تسویه حساب حق عضویت اتحادیه


مرحله چهارم
طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه
مرحله پنجم

صدور پروانه کسب و الصاق کد شناسه ده رقمی ( ملت کارت ) روی آن