جابجایی محل کسب


مراحله اول


تکمیل فرم تقاضای جابجایی پروانه کسب توسط متقاضی و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای جابجایی پروانه کسب
بررسی تقاضا از سوی اتحادیه
بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
طرح درخواست جابجایی پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی
پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی جابجایی پروانه کسب

مرحله دوم

ارائه مدارک
اصل پروانه کسب محل قبلی
اصل دفترچه عضویت
فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه ( در درخواست حقیقی به نام متقاضی پروانه کسب – در درخواست حقوقی به نام شرکت و مدیرعامل)
فتوکپی پایان کار یا پروانه ساختمانی ( تجاری ، اداری یا کارگاهی محل صنفی مورد درخواست )


مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر کشف هر گونه فساد در مورد قراردادهای عادی
ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی در صورت وجود شریک در قرارداد ملک در درخواست حقیقی
ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل از سوی دفاتر اسناد رسمی در درخواست حقوقی
ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان فارس
اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب
اخذ و ارائه جوابیه شهرداری
اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

مرحله چهارم

طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

صدور پروانه کسب و الصاق کد شناسه ده رقمی ( ملت کارت ) روی آن

بالای صفحه