اعضای کمیسیون بازرسی 

بهادر جعفری
سید نعمت اله مسدد
سید هادی هاشمی