اعضای کمیسیون فنی و آموزش


مجید حیدرعلیزاده حقیقی
علیرضا گودرزی
حسام اسلاملوئیان